Algemene verkoopsvoorwaarden cbd-pearls.nl

Voorwoord

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die op de website Pearls worden afgesloten.

De Pearls website is een service van :

Oktopussy SAS

 • située au 73 rue de Château, 92100 Boulogne-Billancourt - France

logistiek - Black Sequoia Sarl

 • Gelegen in 18 rue du Manoir de Servigné 35000 Rennes, Frankrijk
 • https://cbd-pearls.nl
 • e-mail: hello@cbd-pearls.com
 • Nummer: +44 20 3445 5897

De website nl.pearls.paris verkoopt de volgende producten: CBD in sublinguale parel.

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden alvorens een bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling is dus de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 1 – Principes

Deze algemene voorwaarden geven uitdrukking aan alle verplichtingen van de partijen. In die zin wordt de koper geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing, in het bijzonder die welke gelden voor de verkoop in winkels of via andere distributie- en marketingkanalen.

Ze zijn toegankelijk op de website https://cbd-pearls.nl en hebben in voorkomend geval voorrang op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.

De verkoper en de koper komen overeen dat deze algemene voorwaarden uitsluitend hun relatie regelen. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Zij zijn van toepassing zodra zij online worden gezet.

Indien een verkoopsvoorwaarde zou ontbreken, zou deze worden geacht te worden beheerst door de praktijken die gelden in de sector van de verkoop op afstand waarvan de ondernemingen in Frankrijk zijn gevestigd.

Artikel 2 - Inhoud

Het doel van deze algemene voorwaarden is het definiëren van de rechten en plichten van de partijen in het kader van de online verkoop van goederen die door de verkoper aan de koper worden aangeboden, vanaf de website https://cbd-pearls.nl.

Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op aankopen die op de website parels.paris worden gedaan en die uitsluitend in Europees Frankrijk of Corsica worden geleverd. Voor elke levering in de Franse overzeese departementen en gebieden of in het buitenland kunt u een bericht sturen naar het volgende e-mailadres : hello@cbd-pearls.com.

Deze aankopen hebben betrekking op de volgende producten : CBD in microkorrels.

Artikel 3 - Precontractuele informatie

De koper erkent vóór het plaatsen van zijn bestelling en het sluiten van de overeenkomst op leesbare en begrijpelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht van deze algemene verkoopsvoorwaarden en van alle in artikel L. 221-5 van het consumentenwetboek vermelde informatie.

De volgende informatie wordt op een duidelijke en begrijpelijke manier aan de koper doorgegeven :

- de essentiële kenmerken van het goed

- de prijs van het goed en/of de wijze van berekening van de prijs

- en, indien van toepassing, eventuele extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten.

- bij gebrek aan onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst, de datum of de uiterste datum waarop de verkoper zich ertoe verbindt de goederen te leveren, ongeacht de prijs;

- informatie over de identiteit van de verkoper, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, informatie over wettelijke garanties, de functionaliteiten van de digitale inhoud en, in voorkomend geval, de interoperabiliteit ervan, het bestaan en de wijze van uitvoering van garanties en andere contractvoorwaarden.

Artikel 4 - De bestelling

De koper heeft de mogelijkheid om zijn bestelling online te plaatsen, vanuit de online catalogus en door middel van het daarin opgenomen formulier, voor elk product, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De koper wordt op de hoogte gebracht van de eventuele onbeschikbaarheid van het product of het bestelde goed.

Om de bestelling te valideren, zal de koper, door op de aangegeven plaats te klikken, de huidige algemene voorwaarden moeten aanvaarden. Hij zal ook het adres en de wijze van levering moeten kiezen, en uiteindelijk de wijze van betaling moeten valideren.

De verkoop wordt als definitief beschouwd :

- na verzending aan de koper van de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door de verkoper per e-mail,

- en na ontvangst door de verkoper van de volledige prijs.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten. Elk geschil op dit punt zal plaatsvinden in het kader van een eventuele uitwisseling en de hieronder vermelde garanties.

In bepaalde gevallen, met name bij niet-betaling, onjuist adres of een ander probleem op de rekening van de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling van de koper te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

Voor elke vraag met betrekking tot de opvolging van een bestelling moet de koper het volgende telefoonnummer bellen: +44 20 3445 5897, op de volgende dagen en tijdstippen: maandag tot vrijdag van 10u tot 17u, of een e-mail sturen naar de verkoper op het volgende e-mailadres: hello@cbd-pearls.com.

Artikel 5 - Elektronische handtekening

Het online verstrekken van het creditcardnummer van de koper en de definitieve validatie van de bestelling zijn het bewijs van de instemming van de koper:

- Betaalbaarheid van de in het kader van de kooporder verschuldigde bedragen,

- ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde handelingen.

In geval van frauduleus gebruik van de creditcard wordt de koper uitgenodigd om, zodra dit gebruik wordt opgemerkt, contact op te nemen met de verkoper op het volgende telefoonnummer: +44 20 3445 5897.

Artikel 6 - Orderbevestiging

De verkoper bezorgt de koper een kopie van het contract per e-mail.

Artikel 7 - Bewijs van de transactie

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De archivering van inkooporders en facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden geleverd.

Artikel 8 - Productinformatie

De producten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn de producten die op de website van de verkoper staan en die worden aangegeven als verkocht en verzonden door de verkoper. Ze worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. Indien er echter fouten of omissies zijn opgetreden met betrekking tot deze presentatie, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.

De foto's van de producten zijn niet contractueel..

Artikel 9 - Prijzen

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe om de huidige tarieven toe te passen die op het moment van de bestelling zijn aangegeven, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro's. Zij houden geen rekening met de leveringskosten, die bovendien worden gefactureerd en worden aangegeven vóór de validatie van de bestelling. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het geldende BTW-tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijs van de producten in de online shop.

Indien een of meer belastingen of bijdragen, met name milieubelastingen, zouden worden ingevoerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze wijziging worden doorberekend in de verkoopprijs van de producten.

Artikel 10 - Wijze van betaling

Dit is een bestelling met een betalingsverplichting, wat betekent dat het plaatsen van de bestelling betaling door de koper impliceert.

Voor de afwikkeling van zijn bestelling heeft de koper naar keuze alle door de verkoper ter beschikking gestelde en op de website van de verkoper vermelde betalingsmogelijkheden. De koper garandeert de verkoper dat hij tijdens de validatie van de bestelbon over de nodige toelatingen beschikt om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken.

De verkoper behoudt zich het recht voor om het beheer van de bestelling en de levering op te schorten in geval van weigering van toestemming tot betaling met een creditcard door de officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling. De verkoper behoudt zich in het bijzonder het recht voor om een levering te weigeren of om een bestelling van een koper die niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald voor een eerdere bestelling of met wie een betalingsgeschil gaande is, te honoreren.

De betaling van de prijs gebeurt volledig op de dag van de bestelling, volgens de volgende voorwaarden :

- met een betaalkaart

Artikel 11 - Beschikbaarheid van producten - Restituties - Ontbinding

Behalve in geval van overmacht of tijdens sluitingsperiodes van de online shop die duidelijk worden aangekondigd op de homepage van de site, zullen de verzendtijden, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, de hieronder vermelde zijn. De verzendtijden lopen vanaf de datum van registratie van de bestelling zoals aangegeven in de bevestigingsmail van de bestelling.

In geval van niet-naleving van de overeengekomen leveringsdatum of -termijn zal de koper, voordat hij de overeenkomst opzegt, de verkoper opdragen de overeenkomst binnen een redelijke extra termijn uit te voeren.

Indien de koper na afloop van deze nieuwe termijn nalaat dit te doen, staat het hem vrij zich uit het contract terug te trekken.

De koper dient deze opeenvolgende formaliteiten te vervullen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of door te schrijven op een andere duurzame drager.

De overeenkomst wordt geacht te zijn opgelost wanneer de verkoper de brief of het schrijven waarin hij van dit besluit op de hoogte wordt gesteld, heeft ontvangen, tenzij de beroepsbeoefenaar in de tussentijd heeft gehandeld.

De koper kan het contract echter onmiddellijk opzeggen indien de hierboven vermelde data of termijnen voor hem een essentiële voorwaarde van het contract vormen.

In dit geval is de verkoper bij annulering van het contract verplicht om de koper het volledige betaalde bedrag terug te betalen, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop het contract is geannuleerd.

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product wordt de koper zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren. De koper heeft dan de keuze om ofwel de terugbetaling van de betaalde bedragen te vragen binnen de 14 dagen na de betaling, ofwel het product om te ruilen.

Artikel 12 - Leveringsvoorwaarden

Onder levering wordt verstaan de overdracht van het fysieke bezit van of de controle over de goederen aan de consument. De bestelde producten worden geleverd op de wijze en binnen de periode zoals hierboven vermeld.

De producten worden geleverd op het adres dat de koper op het bestelformulier heeft aangegeven, de koper dient zorg te dragen voor de juistheid ervan. Elk pakket dat aan de verkoper wordt geretourneerd vanwege een onjuist of onvolledig afleveradres wordt op kosten van de koper opnieuw verzonden. De koper kan, op zijn verzoek, de verzending van een factuur naar het factuuradres en niet naar het leveringsadres verkrijgen door het valideren van de optie die hiervoor voorzien is op de bestelbon.

Indien de koper op de dag van levering afwezig is, laat de bezorger een afleveringsbericht achter in de brievenbus, waardoor het pakket op de aangegeven plaats en in de aangegeven periode kan worden afgehaald.

Indien op het moment van levering de originele verpakking beschadigd, gescheurd of geopend is, dient de koper de staat van de artikelen te controleren. Als ze beschadigd zijn, moet de koper het pakket absoluut weigeren en een voorbehoud maken op de leveringsbon (pakket geweigerd omdat het open of beschadigd is).

De koper moet op de leveringsbon en in de vorm van een handgeschreven voorbehoud, vergezeld van zijn handtekening, elke anomalie met betrekking tot de levering vermelden (schade, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakket, gebroken producten...). Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de koper, of een door hem gemachtigde persoon, de leveringsbon heeft ondertekend.

De koper moet dan binnen twee werkdagen na ontvangst van het (de) artikel(en) per aangetekende brief aan de vervoerder bevestigen en een kopie van deze brief per fax of gewone post naar de verkoper sturen op het adres dat in de wettelijke vermeldingen op de site is aangegeven.

Indien de producten aan de verkoper moeten worden geretourneerd, moet de verkoper binnen 14 dagen na levering een verzoek tot retournering indienen. Elke claim die na deze periode wordt ingediend, wordt niet aanvaard. Het terugsturen van het product kan alleen worden geaccepteerd voor producten in de originele staat (verpakking, accessoires, instructies, etc.).

Artikel 13 - Leveringsfouten

De koper moet op de dag van de levering of ten laatste op de eerste werkdag na de levering een klacht indienen bij de verkoper voor elke leveringsfout en/of niet-conformiteit van de producten in natura of in kwaliteit met betrekking tot de vermeldingen op de bestelbon. Elke claim die na deze termijn wordt ingediend, zal worden afgewezen.

De klacht kan naar keuze van de koper worden ingediend :

 Telefoonnummer: +44 20 3445 5897

E-mailadres: hello@cbd-pearls.com

Elke klacht die niet volgens de hierboven omschreven regels en binnen de hierboven vermelde termijnen wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid ten aanzien van de koper.

Na ontvangst van de klacht zal de verkoper een rugnummer voor het (de) betrokken product(en) toekennen en dit per e-mail aan de koper meedelen. De uitwisseling van een product kan pas plaatsvinden na toekenning van het rugnummer.

In geval van een leveringsfout of omruiling moet elk omgeruild of terugbetaald product in zijn geheel en in zijn originele verpakking aan de verkoper worden teruggestuurd, per geregistreerde Colissimo, naar het volgende adres: 18 rue du Manoir de Servigné - 35000 Rennes Frankrijk.

De retourkosten zijn voor rekening van de verkoper.

Artikel 14 - Productgarantie

Wettelijke garantie op conformiteit en wettelijke garantie op verborgen gebreken

Nl.pearls.paris staat garant voor de conformiteit van de goederen met het contract, waardoor de koper een beroep kan doen op de wettelijke garantie van conformiteit zoals voorzien in de artikelen L. 217-4 en volgende van het Consumentenwetboek of op de garantie van gebreken van het verkochte goed in de zin van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In het geval van de tenuitvoerlegging van de wettelijke garantie van conformiteit, wordt eraan herinnerd dat :

- de koper heeft een periode van 2 jaar vanaf de levering van het goed om te handelen

- de koper kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het goed, met inachtneming van de kostenvoorwaarden zoals bepaald in artikel L. 217-17 van het consumentenwetboek

- de koper hoeft geen bewijs te leveren van de niet-conformiteit van het goed gedurende de 24 maanden in het geval van nieuwe goederen, na de levering van het goed

Bovendien wordt eraan herinnerd dat :

- de wettelijke garantie van conformiteit geldt onafhankelijk van de hieronder aangegeven commerciële garantie

- de koper kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen. In dit geval kan hij kiezen tussen annulering van de verkoop of een prijsvermindering overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek

Commerciële garantie

De verkochte producten zijn ook gedekt door een commerciële garantie om hun conformiteit te garanderen en om de terugbetaling van de aankoopprijs, de vervanging of de herstelling van de goederen te verzekeren. Het dekt geen gebreken die worden veroorzaakt door abnormaal of foutief gebruik of die het gevolg zijn van een oorzaak die geen verband houdt met de intrinsieke eigenschappen van de producten.

Artikel 15 - Herroepingsrecht

Toepassing van het herroepingsrecht

In overeenstemming met de bepalingen van het consumentenwetboek beschikt de koper over een termijn van 14 dagen vanaf de datum van levering van zijn bestelling om elk artikel dat hem niet bevalt terug te sturen en een omruiling of terugbetaling zonder boete te vragen, met uitzondering van de kosten voor het terugsturen die ten laste van de koper blijven.

Retourzendingen dienen in originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies...) te zijn, zodat ze als nieuw op de markt kunnen worden gebracht, vergezeld van de aankoopfactuur.

Beschadigde, vervuilde of onvolledige producten worden niet geaccepteerd.

Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend met behulp van het herroepingsformulier op deze website. In dit geval zal een ontvangstbevestiging op een duurzame drager onmiddellijk aan de koper worden gecommuniceerd. Elke andere wijze van herroepingsverklaring wordt aanvaard. Het moet ondubbelzinnig zijn en de wil uitdrukken om zich terug te trekken.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde termijn wordt de prijs van het (de) gekochte product(en) terugbetaald en worden de leveringskosten vergoed.

De retourkosten zijn voor rekening van de koper.

De omruiling (onder voorbehoud van beschikbaarheid) of terugbetaling zal gebeuren binnen 7 dagen, en ten laatste binnen 14 dagen na ontvangst door de verkoper van de door de koper geretourneerde producten onder de hierboven voorziene voorwaarden.

Artikel 16 - Overmacht

Elke omstandigheid buiten de wil van de partijen die de nakoming van hun verplichtingen onder normale omstandigheden verhindert, wordt beschouwd als een reden voor vrijstelling van de verplichtingen van de partijen en leidt tot opschorting van die verplichtingen.

De partij die zich op bovengenoemde omstandigheden beroept, stelt de andere partij onmiddellijk in kennis van het optreden en de verdwijning ervan.

Als gevallen van overmacht worden beschouwd alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden, buiten de partijen om, onvoorzienbaar, onvermijdelijk, onafhankelijk van de wil van de partijen en die ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen niet door de partijen kunnen worden voorkomen. De volgende zaken worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast die welke gewoonlijk door de rechtspraak van de Franse rechtbanken en gerechtshoven worden weerhouden: het blokkeren van transportmiddelen of voorraden, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, het stilvallen van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten de klanten om.

De partijen zullen samenkomen om de impact van het evenement te onderzoeken en afspraken te maken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet. Indien de overmacht meer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde worden opgezegd.

Artikel 17 - Intellectuele eigendom

De door de koper verstrekte nominatieve gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van zijn bestelling en voor de opstelling van de facturen.

Klanten kunnen worden gecommuniceerd met de partners van de verkoper die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, de verwerking, het beheer en de betaling van de orders.

De koper heeft een permanent recht van toegang, wijziging, rectificatie en verzet met betrekking tot de informatie die op hem betrekking heeft. Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en volgens de voorwaarden die op de website parels.paris zijn vastgelegd.

Artikel 18 - Gegevensverwerking en vrijheden

De door de koper verstrekte nominatieve gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van zijn bestelling en voor de opmaak van de facturen.

Zij kunnen worden meegedeeld aan de partners van de verkoper die belast zijn met de uitvoering, de verwerking, het beheer en de betaling van de bestellingen.

De koper beschikt over een permanent recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verzet met betrekking tot de informatie die hem betreft. Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald op de website cbd-pearls.nl.

Artikel 19 - Gedeeltelijke niet-validatie

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte.

Artikel 20 - Niet-kwijtschelding

Het feit dat een van de partijen geen gebruik maakt van een inbreuk door de andere partij op een van de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen, kan voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een ontheffing van de betreffende verplichting.

Artikel 21 - Titel

In geval van interpretatieproblemen tussen de rubrieken aan het begin van de clausules en een van de clausules worden de rubrieken onbestaande verklaard.

Artikel 22 - Taal van de overeenkomst

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn in het Frans geschreven. In geval van vertaling in een of meer vreemde talen wordt alleen de Franse tekst in geval van een geschil als authentiek beschouwd.

Artikel 23 - Bemiddeling

De koper kan in geval van een geschil een beroep doen op de klassieke bemiddeling, met name op de Commission de la médiation de la consommation (Commissie voor consumentenbemiddeling) of op bestaande sectorale bemiddelingsinstanties, of op een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (bv. verzoening).

Artikel 24 - Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht. De bevoegde rechtbank is het tribunal d'instance voor geschillen waarvan het bedrag lager is dan of gelijk is aan 10000 € of het tribunal de grande instance voor geschillen waarvan het bedrag hoger is dan 10000 €.

Hetzelfde geldt voor de inhoudelijke en de vormelijke regels. In geval van een geschil of klacht zal de koper eerst contact opnemen met de verkoper om een minnelijke schikking te treffen.

Artikel 25 - Bescherming van persoonsgegevens

Verzamelde gegevens

De persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld zijn als volgt : 

 • Openen van een account: tijdens de aanmaak van de gebruikersaccount, zijn of haar volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres;
 • Login: wanneer de gebruiker inlogt op de website, registreert de gebruiker onder andere zijn of haar achternaam, voornaam, verbinding, gebruik, locatie en betalingsgegevens.
 • Profiel: het gebruik van de diensten die op de website worden aangeboden stelt de gebruiker in staat om een profiel in te vullen, dat een adres en een telefoonnummer kan bevatten.
 • Betaling: als onderdeel van de betaling voor de producten en diensten die op de website worden aangeboden, registreert de website financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de gebruiker.
 • Communicatie: wanneer de website wordt gebruikt om te communiceren met andere leden, worden de gegevens betreffende de communicatie van de gebruiker tijdelijk opgeslagen.
 • Cookies: Cookies worden gebruikt, in het kader van het gebruik van de website. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via de instellingen van zijn browser.

Gebruik van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die van de gebruikers worden verzameld, worden gebruikt om de diensten van de website te leveren, te verbeteren en om een veilige omgeving te onderhouden. Meer specifiek zijn de toepassingen als volgt:

- toegang en gebruik van de website door de gebruiker

- beheer van de werking en optimalisatie van de website

- organisatie van de voorwaarden voor het gebruik van de Betalingsdiensten

- verificatie, identificatie en authenticatie van de door de gebruiker verzonden gegeven

- de Gebruiker de mogelijkheid bieden om te communiceren met andere Gebruikers van de Website

- implementatie van gebruikersondersteuning

- personalisering van de diensten door het weergeven van advertenties op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, volgens de voorkeuren van de gebruiker;

- preventie en opsporing van fraude, malware (kwaadaardige software of kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten

- beheer van mogelijke geschillen met gebruikers

- het verzenden van commerciële en reclame-informatie, volgens de voorkeuren van de gebruiker.

Het delen van persoonlijke gegevens met derden

Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen worden gedeeld met derde partijen :

- toegang en gebruik van de website door de gebruiker

- beheer van de werking en optimalisatie van de website

- organisatie van de voorwaarden voor het gebruik van de Betalingsdiensten

- verificatie, identificatie en authenticatie van de door de gebruiker verzonden gegevens

- de Gebruiker de mogelijkheid bieden om te communiceren met andere Gebruikers van de Website

- implementatie van gebruikersondersteuning

- personalisering van de diensten door het weergeven van advertenties op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, volgens de voorkeuren van de gebruiker

- preventie en opsporing van fraude, malware (kwaadaardige software of kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten

- beheer van mogelijke geschillen met gebruikers

- het verzenden van commerciële en reclame-informatie, volgens de voorkeuren van de gebruiker.

Het delen van persoonlijke gegevens met derden

Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen worden gedeeld met derde partijen:

- wanneer de gebruiker gebruik maakt van betalingsdiensten, voor de uitvoering van deze diensten, is de website in relatie tot derde banken en financiële ondernemingen waarmee hij een contract heeft afgesloten

- wanneer de gebruiker, in de vrije commentaargebieden van de website, informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek

- wanneer de gebruiker de website van een derde partij toegang geeft tot zijn gegevens

- wanneer de website gebruik maakt van de diensten van dienstverleners om gebruikersondersteuning, reclame en betalingsdiensten te bieden. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot de gegevens van de gebruiker, in het kader van de uitvoering van deze diensten, en hebben een contractuele verplichting om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens

- Indien de wet dit vereist, kan de website de overdracht van gegevens uitvoeren om vorderingen tegen de website te kunnen instellen en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures

- indien de website betrokken is bij een fusie, overname, vervreemding van activa of een procedure van ondercuratelestelling, kan zij verplicht worden haar activa, met inbegrip van persoonsgegevens, geheel of gedeeltelijk te vervreemden of te delen. In dit geval worden de gebruikers geïnformeerd voordat de persoonsgegevens aan een derde partij worden doorgegeven.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

De website implementeert organisatorische, technische, software en fysieke maatregelen op het gebied van digitale veiligheid om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat het internet geen volledig veilige omgeving is en dat de website de veiligheid van de overdracht of de opslag van informatie op het internet niet kan garanderen.

Tenuitvoerlegging van de gebruikersrechten

In overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op persoonsgegevens, hebben de gebruikers de volgende rechten, die zij kunnen uitoefenen door een verzoek te sturen naar het volgende adres: hello@cbd-pearls.com.

- het recht van toegang 

zij kunnen hun recht van toegang uitoefenen, om de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben te kennen. In dit geval kan de website, alvorens dit recht toe te passen, een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren.

het recht op correctie: indien de persoonlijke gegevens op de website onjuist zijn, kunnen zij verzoeken om de informatie bij te werken.

het recht om gegevens te verwijderen: gebruikers kunnen verzoeken om hun persoonsgegevens te verwijderen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen de website vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de veronderstellingen die in de DPMR zijn vastgelegd.

het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: de gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de hypothesen van de GPDR.

het recht op overdraagbaarheid: zij kunnen verzoeken dat de website hen de aan hen verstrekte persoonsgegevens overbrengt naar een nieuwe website.

Evolutie van deze clausule

De website behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyclausule. Indien een wijziging wordt aangebracht in deze clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, verbindt de website zich ertoe de nieuwe versie op zijn website te publiceren. De website zal de gebruikers ook per e-mail informeren over de wijziging, ten minste 15 dagen voor de ingangsdatum. Indien de gebruiker het niet eens is met de voorwaarden van de nieuwe formulering van de clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, heeft hij de mogelijkheid om zijn account te verwijderen.